การกำหนด limit values แต่ละ User

คำถามทั่วไปของ AlmaLinux
ตอบกลับ
รูปประจำตัวสมาชิก
slwt2002
Administrator
โพสต์: 126
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 24 มิ.ย. 2015 18:03

การกำหนด limit values แต่ละ User

โพสต์ โดย slwt2002 »

การกำหนด limit values แต่ละ User

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5, 6, 7, 8


Resolution

Settings in /etc/security/limits.conf take the following form:
Raw

โค้ด: เลือกทั้งหมด

vi /etc/security/limits.conf
#<domain> <type> <item> <value>

* - core <value>
* - data <value>
* - priority <value>
* - fsize <value>
* soft sigpending <value> eg:57344
* hard sigpending <value> eg:57444
* - memlock <value>
* - nofile <value> eg:1024
* - msgqueue <value> eg:819200
* - locks <value>
* soft core <value>
* hard nofile <value>
@<group> hard nproc <value>
<user> soft nproc <value>
%<group> hard nproc <value>
<user> hard nproc <value>
@<group> - maxlogins <value>
<user> hard cpu <value>
<user> soft cpu <value>
<user> hard locks <value>

<domain> can be:
a user name
a group name, with @group syntax
the wildcard *, for default entry
the wildcard %, can be also used with %group syntax, for maxlogin limit

<type> can have two values:
soft for enforcing the soft limits
hard for enforcing hard limits

<item> can be one of the following:
core - limits the core file size (KB)
data - max data size (KB)
fsize - maximum filesize (KB)
memlock - max locked-in-memory address space (KB)
nofile - max number of open files
rss - max resident set size (KB)
stack - max stack size (KB)
cpu - max CPU time (MIN)
nproc - max number of processes (see note below)
as - address space limit (KB)
maxlogins - max number of logins for this user
maxsyslogins - max number of logins on the system
priority - the priority to run user process with
locks - max number of file locks the user can hold
sigpending - max number of pending signals
msgqueue - max memory used by POSIX message queues (bytes)
nice - max nice priority allowed to raise to values: [-20, 19]
rtprio - max realtime priority

Exit and re-login from the terminal for the change to take effect.

More details can be found from below command:

Raw

โค้ด: เลือกทั้งหมด

man limits.conf
Note that the nproc setting can no longer be set in limits.conf. Please use /etc/security/limits.d/90-nproc.conf instead. Setting nproc in /etc/security/limits.conf has no effect in Red Hat Enterprise Linux.

ที่มา : https://access.redhat.com/solutions/61334
ไม่มีลายเซ็นต์ ขอเขียนแล้วกัน
ตอบกลับ